Konkurs - Członek Zarządu

Jednobudynkowa spółdzielnia mieszkaniowa prowadząca działalność statutową w zakresie bieżącej eksploatacji ogłasza konkurs na stanowisko Członka ZarząduStanowisko: Członek Zarządu

Forma zatrudnienia: Umowa zlecenia/powołanie

Wymagania:

 • pełna zdolność do czynności prawnych

 • wykształcenie wyższe – preferowane: menadżerskie/prawne/budowlane

 • co najmniej 10-letni staż pracy w tym co najmniej 5 letni staż na stanowisku kierowniczym, w tym w spółdzielni mieszkaniowej

 • znajomość zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych (znajomość Prawa spółdzielczego, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Ustawy o gospodarce nieruchomościami, Ustawy o rachunkowości)

 • mile widziana licencja zarządcy nieruchomości

 • umiejętność kierowania zespołem

 • nadzór nad wykonywanie obsługi technicznej nieruchomości w zakresie eksploatacji, konserwacji, remontów, obsługi prawnej i księgowej

 • dobra organizacja całej Spółdzielni, pracy własnej, kultura osobista oraz zdolności interpersonalne, w szczególności umiejętność kontaktu z klientem, prowadzenia negocjacji i mediacji, otwartość i chęć do podejmowania trudnych decyzji, wyzwań i ryzyka, umiejętności bezkonfliktowej współpracy i szacunku dla Członków i Organów Spółdzielni, nakierowanej na zmiany, wyniki i sukces

 • umiejętności analityczne i dobra znajomość obsługi komputera

Niezbędne dokumenty:

 • CV uwzględniające przebieg dotychczasowego zatrudnienia (oraz nr tel. do kontaktu i adresem e-mail)

 • kopie 3 kolejnych ( z kolejnych lat) uchwał najwyższego organu statutowego spółdzielni ws udzielenia absolutorium dla członka zarządu wraz z wykazaniem rozkładu głosów

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane uprawnienia (dyplomy, licencje, certyfikaty zaświadczenia)

 • pisemne oświadczenia o :

 • pełnej zdolności do czynności prawnych i niekaralności

 • nieprowadzeniu przez kandydata działalności konkurencyjnej w stosunku do SBM „Tęcza” oraz braku konfliktu interesów, w tym o braku pokrewieństwa, powinowactwa z Członkami Rady Nadzorczej,

 • o zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych do potrzeb tego konkursu o następującej treści: „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz.1000 z późn. zm.) – w celu rekrutacji prowadzonej przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Tęcza” w Warszawie na stanowisko członka zarządu – Zastępcy Prezesa Zarządu. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.”Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać w zamkniętej kopercie w biurze Spółdzielni przy ul. 1 Sierpnia 36b (11 piętro) lub pocztą w terminie do dnia 20.03.2022 r. z dopiskiem „Konkurs na stanowisko członka zarządu SBM „Tęcza”. Zgłoszenia złożone po upływie określonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania konkursu, zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółdzielni, a ich przedmiotem będzie w szczególności sprawdzenie wiedzy i doświadczenia kandydata. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania konkursowego, lub odrzucenia oferty bez podania przyczyn.