Przedłużenie terminu składania ofert na Członka Zarządu Spółdzielni.


Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w związku z niewielkim zainteresowaniem przedłużony został termin składania ofert na Członka Zarządu Spółdzielni.

Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa „Tęcza”
ogłasza konkurs na stanowisko Członka Zarządu – Zastępcy Prezesa Zarządu


Dla potrzeb obsługi Spółdzielni mieszkaniowej, właściciela budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego w Warszawie, przy. ul. 1 Sierpnia 36 B.

OFERUJEMY:

Praca w niepełnym wymiarze

Praca w oparciu o umowę zlecenie lub współpraca pomiędzy podmiotamiWymagania:

Idealny kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

wykształcenie wyższe, preferowane techniczne, ekonomiczne, lub prawnicze co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3- letni na stanowisku kierowniczym;

znajomość zagadnień dot. prac inwestycyjnych i remontowych oraz związanych z tym postępowań przetargowych i administracyjnych;

znajomość przepisów w zakresie prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz prawa pracy;

praktyczna znajomość funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych;

posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

znajomość programów komputerowych WORD, EXCEL znajomość zasad nadzoru spółdzielczego, i kontroli finansowej;

znajomość zasad wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych niekaralność za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe.

Atuty Dodatkowe Kandydata:

znajomość zagadnień techniczno-eksploatacyjnych w zasobach mieszkaniowych;

Uprawnienia budowlane

WYMAGANE DOKUMENTY:

1 CV z informacjami e zawierające dane osobowe kandydata (w tym numer telefonu i adres e-mail) Dokumenty potwierdzajcie dane zawarte CV, kandydat zaproszony d dalszego etapu postępowania przedłoży do wglądu w oryginale na prośbę Rady Nadzorczej

2 . oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb rekrutacji;

3 . oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełno praw publicznych;

4 . oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe;

5 . oświadczenie o braku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej z członkami Rady Nadzorczej i niepozostawania w związku małżeńskim z członkiem Rady Nadzorczej;

6 . oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy uzyskanych w toku postępowania konkursowego danych i informacji dotyczących działalności SM TĘCZA Oferty prosimy przesłać na adres e-mail: sbmtecza@vp.pl w tytule maila prosimy podać „Konkurs – Członek Zarządu” lub w wersji papierowej w sekretariacie spółdzielni w czasie dyżurów wtorek i czwartek 15-18:30 oraz środa 10:15 w terminie do dnia 31 sierpnia 2018. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu oferty.