Zawiadomienie o głosowaniu

Zawiadomienie o głosowaniu

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Tęcza” z siedzibą w Warszawie działając na podstawie uchwały Zarządu nr 2 z dnia 22 października 2021 roku oraz art. 36 § 9-12 Ustawy Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2020 poz. 275 ze zm.), w związku z koniecznością uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do liczby wymaganej ustawowo, zawiadamia, że w dniu 18 listopada 2021 roku w godzinach 17.00-20.00 w biurze Spółdzielni (ul. 1-go Sierpnia 36b, Warszawa, pomieszczenie administracji klatka III, XII piętro) odbędzie się pisemne głosowanie przez Członków SBM „Tęcza” uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej.

Zarząd przedkłada pod głosowanie wyłącznie uchwałę niezbędną do prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni. Rada Nadzorcza wyznaczy członków Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem będzie nadzór nad głosowaniem i policzenie głosów nad uchwałą po zakończeniu głosowania. Rad prawidłowością przeprowadzenia głosowania, jak również liczenia głosów będzie czuwać obsługa prawna Spółdzielni.

Jednocześnie w związku z postanowieniami § 46 ust. 2 Statutu informujemy o prawie zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej, w terminie do dnia 8 listopada 2021 roku. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kandydata, pisemną zgodę kandydata na pełnienie określonej funkcji oraz imię
i nazwisko zgłaszającego. Zgłoszenia prosimy składać w administracji Spółdzielni. Listę zgłoszonych kandydatów Zarząd poda do wiadomości członków w terminie do 11 listopada 2021 roku, poprzez jej wywieszenie
w siedzibie Spółdzielni lub innych miejscach ogólnie dostępnych w budynku.

Rejestrowanie osób uprawnionych do głosowania poprzez podpisanie listy
i wydanie im kart do głosowania nastąpi w dniu głosowania w momencie ich stawienia się w lokalu biura Spółdzielni i okazaniu dokumentu tożsamości.

Głosowanie odbędzie się za pomocą kart do głosowania zawierających listę kandydatów, z pośród których głosujący skreślają nazwiska tych, na których nie głosują. Członkiem Rady Nadzorczej zostanie osoba, która otrzyma największą liczbę głosów oddanych w trakcie pisemnego głosowania.Członkowie Spółdzielni mogą brać udział w pisemnym głosowaniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo musi udzielone zostać na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do Protokołu sporządzanego z czynności głosowania.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa maseczką ochronną i dezynfekcji rąk płynem dostępnym w biurze SpółdzielniZ poważaniem
Zarząd SBM "Tęcza"